ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

wiki_bio

 • รายละเอียด:

WikiBio สร้างขึ้นโดยใช้หน้าชีวประวัติของ Wikipedia โดยมีย่อหน้าแรกและกล่องข้อมูลโทเค็น ชุดข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบตารางมาตรฐาน

แยก ตัวอย่าง
'test' 72,831
'train' 582,659
'validation' 72,831
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': tf.string,
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • อ้างอิง:
@inproceedings{lebret-etal-2016-neural,
  title = "Neural Text Generation from Structured Data with Application to the Biography Domain",
  author = "Lebret, R{'e}mi and
   Grangier, David and
   Auli, Michael",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = nov,
  year = "2016",
  address = "Austin, Texas",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D16-1128",
  doi = "10.18653/v1/D16-1128",
  pages = "1203--1213",
}