ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

stanford_online_products

ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของสแตนฟอร์ด

แยก ตัวอย่าง
'test' 60,502
'train' 59,551
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'class_id': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=22634),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'super_class_id': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=12),
  'super_class_id/num': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=12),
})

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง:
@inproceedings{song2016deep,
 author  = {Song, Hyun Oh and Xiang, Yu and Jegelka, Stefanie and Savarese, Silvio},
 title   = {Deep Metric Learning via Lifted Structured Feature Embedding},
 booktitle = {IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
 year   = {2016}
}