ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

binary_alpha_digits

  • รายละเอียด:

เลขฐานสอง 20x16 ของ '0' ถึง '9' และตัวพิมพ์ใหญ่ 'A' ถึง 'Z' 39 ตัวอย่างของแต่ละชั้นเรียน

แยก ตัวอย่าง
'train' 1,404
  • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=36),
})

การสร้างภาพ

  • อ้างอิง: