ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

movie_rationales

 • รายละเอียด:

ชุดข้อมูลเหตุผลของภาพยนตร์ประกอบด้วยคำอธิบายประกอบโดยมนุษย์สำหรับบทวิจารณ์ภาพยนตร์

แยก ตัวอย่าง
'test' 199
'train' 1,600
'validation' 200
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'evidences': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'review': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • อ้างอิง:
@unpublished{eraser2019,
  title = {ERASER: A Benchmark to Evaluate Rationalized NLP Models},
  author = {Jay DeYoung and Sarthak Jain and Nazneen Fatema Rajani and Eric Lehman and Caiming Xiong and Richard Socher and Byron C. Wallace}
}
@InProceedings{zaidan-eisner-piatko-2008:nips,
 author  = {Omar F. Zaidan and Jason Eisner and Christine Piatko},
 title   = {Machine Learning with Annotator Rationales to Reduce Annotation Cost},
 booktitle = {Proceedings of the NIPS*2008 Workshop on Cost Sensitive Learning},
 month   = {December},
 year   = {2008}
}