ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

สถานที่365_small

ชุดข้อมูล Places365-Standard ประกอบด้วยรูปภาพรถไฟ 1.8 ล้านภาพจาก 365 หมวดหมู่ฉาก ซึ่งใช้ในการฝึก Places365 CNN มี 50 ภาพต่อหมวดหมู่ในชุดการตรวจสอบและ 900 ภาพต่อหมวดหมู่ในชุดทดสอบ

แยก ตัวอย่าง
'test' 328,500
'train' 1,803,460
'validation' 36,500
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง:
@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}