ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

rock_paper_scissors

ภาพมือที่เล่นร็อค กระดาษ เกมกรรไกร

แยก ตัวอย่าง
'test' 372
'train' 2,520
  • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})

การสร้างภาพ

  • อ้างอิง:
@ONLINE {rps,
author = "Laurence Moroney",
title = "Rock, Paper, Scissors Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/rock-paper-scissors-dataset"
}