ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

multi_news

 • รายละเอียด:

Multi-News ประกอบด้วยบทความข่าวและบทสรุปโดยมนุษย์ของบทความเหล่านี้จากเว็บไซต์ newser.com บทสรุปแต่ละรายการเขียนขึ้นอย่างมืออาชีพโดยบรรณาธิการและมีลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับที่อ้างถึง

มีสองคุณสมบัติ: - เอกสาร: ข้อความของบทความข่าวคั่นด้วยโทเค็นพิเศษ "|||||" - สรุป : สรุปข่าว

แยก ตัวอย่าง
'test' 5,622
'train' 44,972
'validation' 5,622
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • อ้างอิง:
@misc{alex2019multinews,
  title={Multi-News: a Large-Scale Multi-Document Summarization Dataset and Abstractive Hierarchical Model},
  author={Alexander R. Fabbri and Irene Li and Tianwei She and Suyi Li and Dragomir R. Radev},
  year={2019},
  eprint={1906.01749},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}