ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

ted_multi_translate

 • รายละเอียด:

ชุดข้อมูลหลายภาษา (60 ภาษา) จำนวนมากที่ได้มาจากการถอดเสียงของ TED Talk แต่ละเร็กคอร์ดประกอบด้วยอาร์เรย์คู่ขนานของภาษาและข้อความ คำแปลที่ขาดหายไปและไม่สมบูรณ์จะถูกกรองออก

แยก ตัวอย่าง
'test' 7,213
'train' 258,098
'validation' 6,049
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'talk_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'translations': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • อ้างอิง:
@InProceedings{qi-EtAl:2018:N18-2,
 author  = {Qi, Ye and Sachan, Devendra and Felix, Matthieu and Padmanabhan, Sarguna and Neubig, Graham},
 title   = {When and Why Are Pre-Trained Word Embeddings Useful for Neural Machine Translation?},
 booktitle = {Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers)},
 month   = {June},
 year   = {2018},
 address  = {New Orleans, Louisiana},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {529--535},
 abstract = {The performance of Neural Machine Translation (NMT) systems often suffers in low-resource scenarios where sufficiently large-scale parallel corpora cannot be obtained. Pre-trained word embeddings have proven to be invaluable for improving performance in natural language analysis tasks, which often suffer from paucity of data. However, their utility for NMT has not been extensively explored. In this work, we perform five sets of experiments that analyze when we can expect pre-trained word embeddings to help in NMT tasks. We show that such embeddings can be surprisingly effective in some cases -- providing gains of up to 20 BLEU points in the most favorable setting.},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/N18-2084}
}