ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

binarized_mnist

ไบนารีเฉพาะของภาพ MNIST ที่ใช้ครั้งแรกใน (Salakhutdinov & Murray, 2008) ชุดข้อมูลนี้มักใช้ในการประเมินแบบจำลองทั่วไปของรูปภาพ ดังนั้นจึงไม่มีป้ายกำกับ

แยก ตัวอย่าง
'test' 10,000
'train' 50,000
'validation' 10,000
  • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
})

การสร้างภาพ

  • อ้างอิง:
@inproceedings{salakhutdinov2008quantitative,
title={On the quantitative analysis of deep belief networks},
author={Salakhutdinov, Ruslan and Murray, Iain},
booktitle={Proceedings of the 25th international conference on Machine learning},
pages={872--879},
year={2008},
organization={ACM}
}