Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

Module: tfp.substrates.numpy.optimizer.linesearch

Line-search optimizers package.

Functions

hager_zhang(...): The Hager Zhang line search algorithm.