Xem bài phát biểu, phiên sản phẩm, hội thảo, v.v. từ Google I / O Xem danh sách phát

Module: tfp.substrates.numpy.optimizer.linesearch

Line-search optimizers package.

Functions

hager_zhang(...): The Hager Zhang line search algorithm.