تصویر Ops

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: AdjustContrast

کنتراست یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

tensorflow :: ops :: AdjustHue

رنگ یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

tensorflow :: ops :: AdjustSaturation

میزان اشباع یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

tensorflow :: ops :: CropAndResize

محصولات را از تانسور تصویر ورودی استخراج کرده و اندازه آنها را تغییر می دهد.

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes

شیب crop_and_resize عملگر تانسور جعبه های ورودی را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage

شیب crop_and_resize و عملکرد تنتور تصویر ورودی را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: DecodeAndCropJpeg

رمزگشایی و برش یک تصویر رمزگذاری شده با JPEG در یک سنسور uint8.

tensorflow :: ops :: DecodeBmp

اولین فریم تصویر رمزگذاری شده با BMP را به یک سنسور uint8 رمزگشایی کنید.

tensorflow :: ops :: DecodeGif

فریم (های) تصویر رمزگذاری شده با GIF را به یک سنسور uint8 رمزگشایی کنید.

tensorflow :: ops :: DecodeJpeg

رمزگذاری یک تصویر با کد JPEG به یک تانسور uint8.

tensorflow :: ops :: DecodePng

یک تصویر رمزگذاری شده با PNG را به یک سنسور uint8 یا uint16 رمزگشایی کنید.

tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxes

جعبه های محدود کننده را روی دسته ای از تصاویر بکشید.

tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxesV2

جعبه های محدود کننده را روی دسته ای از تصاویر بکشید.

tensorflow :: ops :: EncodeJpeg

JPEG یک تصویر را رمزگذاری می کند.

tensorflow :: ops :: EncodeJpegVariableQuality

JPEG تصویر ورودی را با کیفیت فشرده سازی ارائه شده رمزگذاری می کند.

tensorflow :: ops :: EncodePng

PNG یک تصویر را رمزگذاری می کند.

tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse

یک نگاه اجمالی از سنسور ورودی استخراج می کند.

tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape

اطلاعات شکل یک تصویر رمزگذاری شده با JPEG را استخراج کنید.

tensorflow :: ops :: HSVToRGB

یک یا چند تصویر را از HSV به RGB تبدیل کنید.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV2

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV3

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV4

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV5

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionWithOverlaps

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear

تغییر اندازه کوانتیزه images به size با استفاده از درونیابی دوخطی کوانتیده.

tensorflow :: ops :: RGBToHSV

یک یا چند تصویر را از RGB به HSV تبدیل می کند.

tensorflow :: ops :: تغییر اندازه منطقه

اندازه images را با استفاده از درون یابی منطقه به size تغییر دهید.

tensorflow :: ops :: تغییر اندازه Bicubic

تغییر اندازه images به size با استفاده از درونیابی دومکعبی.

tensorflow :: ops :: ResizeBilinear

اندازه images را با استفاده از درون یابی دو خطی به size تغییر دهید.

tensorflow :: ops :: تغییر اندازه نزدیکترین همسایه

اندازه images را با استفاده از درون یابی نزدیکترین همسایه تغییر size .

tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBox

برای تصویر یک جعبه محدود منحصر به فرد تحریف شده ایجاد کنید.

tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBoxV2

یک جعبه محدود منحصر به فرد تحریف شده برای تصویر ایجاد کنید.

tensorflow :: ops :: ScaleAndTranslate

TODO: افزودن سند