عملیات تصویر

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: AdjustContrast

کنتراست یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

tensorflow:: ops:: AdjustHue

رنگ یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

tensorflow:: ops:: AdjustSaturation

اشباع یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

tensorflow:: ops:: CombinedNonMaxSuppression

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

tensorflow:: ops:: CropAndResize

برش ها را از تانسور تصویر ورودی استخراج می کند و اندازه آنها را تغییر می دهد.

tensorflow:: ops:: CropAndResizeGradBoxes

گرادیان crop_and_resize را در تانسور جعبه های ورودی محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: CropAndResizeGradImage

گرادیان crop_and_resize را در تانسور تصویر ورودی محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: DecodeAndCropJpeg

رمزگشایی و برش یک تصویر با کد JPEG به تانسور uint8.

tensorflow:: ops:: DecodeBmp

اولین فریم یک تصویر رمزگذاری شده با BMP را به یک تانسور uint8 رمزگشایی کنید.

tensorflow:: ops:: DecodeGif

فریم(های) یک تصویر رمزگذاری شده با GIF را به یک تانسور uint8 رمزگشایی کنید.

tensorflow:: ops:: DecodeJpeg

یک تصویر کد شده با JPEG را به یک تانسور uint8 رمزگشایی کنید.

tensorflow:: ops:: DecodePng

یک تصویر رمزگذاری شده با PNG را به تانسور uint8 یا uint16 رمزگشایی کنید.

tensorflow:: ops:: DrawBoundingBoxes

بر روی دسته ای از تصاویر، کادرهای مرزی را رسم کنید.

tensorflow:: ops:: DrawBoundingBoxesV2

بر روی دسته ای از تصاویر، کادرهای مرزی را رسم کنید.

tensorflow:: ops:: EncodeJpeg

JPEG یک تصویر را رمزگذاری کنید.

tensorflow:: ops:: EncodeJpegVariableQuality

تصویر ورودی کد JPEG با کیفیت فشرده سازی ارائه شده.

tensorflow:: ops:: EncodePng

PNG یک تصویر را رمزگذاری کنید.

tensorflow:: ops:: ExtractGlimpse

یک نگاه اجمالی از تانسور ورودی استخراج می کند.

tensorflow:: ops:: ExtractJpegShape

اطلاعات شکل یک تصویر با کد JPEG را استخراج کنید.

tensorflow:: ops:: HSVToRGB

یک یا چند تصویر را از HSV به RGB تبدیل کنید.

tensorflow:: ops:: NonMaxSuppression

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

tensorflow:: ops:: NonMaxSuppressionV2

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

tensorflow:: ops:: NonMaxSuppressionV3

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

tensorflow:: ops:: NonMaxSuppressionV4

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

tensorflow:: ops:: NonMaxSuppressionV5

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

tensorflow:: ops:: NonMaxSuppressionWithOverlaps

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizedResizeBilinear

با استفاده از درون یابی دوخطی کوانتیزه شده، اندازه images کوانتی شده را به size تغییر دهید.

tensorflow:: ops:: RGBToHSV

یک یا چند تصویر را از RGB به HSV تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: ResizeArea

با استفاده از درون یابی ناحیه، اندازه images به size تغییر دهید.

tensorflow:: ops:: ResizeBicubic

اندازه images با استفاده از درون یابی دو مکعبی تغییر size دهید.

tensorflow:: ops:: ResizeBilinear

اندازه images با استفاده از درون یابی دوخطی تغییر size دهید.

tensorflow:: ops:: ResizeNearestNeighbor

اندازه images با استفاده از درونیابی نزدیکترین همسایه تغییر size دهید.

tensorflow:: ops:: SampleDistortedBoundingBox

یک جعبه مرزی منفرد با تحریف تصادفی برای یک تصویر ایجاد کنید.

tensorflow:: ops:: SampleDistortedBoundingBoxV2

یک جعبه مرزی منفرد با تحریف تصادفی برای یک تصویر ایجاد کنید.

tensorflow:: ops:: ScaleAndTranslate

TODO: سند را اضافه کنید.