ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

tf_flowers

ภาพดอกไม้ชุดใหญ่

แยก ตัวอย่าง
'train' 3,670
  • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
})

การสร้างภาพ

  • อ้างอิง:
@ONLINE {tfflowers,
author = "The TensorFlow Team",
title = "Flowers",
month = "jan",
year = "2019",
url = "http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz" }