PrimitiveOp

คลาสนามธรรมสาธารณะ PrimitiveOp
คลาสย่อยที่เป็นที่รู้จัก

คลาสพื้นฐานสำหรับการใช้งาน Op ที่ได้รับการสนับสนุนโดยการ Operation เดียว

แต่ละการดำเนินการที่ลงทะเบียนในแกน TensorFlow เป็นแบบดั้งเดิมและจัดเตรียมไว้เป็น PrimitiveOp การดำเนินการแบบกำหนดเองที่ทำงานกับดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวอาจได้มาจากคลาสนี้

วิธีการสาธารณะ

บูลีนสุดท้าย
เท่ากับ (Object obj)
int สุดท้าย
การดำเนินการ
op ()
ส่งคืนการ Operation
สตริงสุดท้าย

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะสุดท้าย เท่ากับ บูลีน (Object obj)

สาธารณะสุดท้าย int hashCode ()

ประชาชน ดำเนินงาน สหกรณ์ ()

ส่งคืนการ Operation

สาธารณะสุดท้าย String toString ()