Op

giao diện công cộng Op
Các lớp con gián tiếp đã biết