از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

داده های جریان داده ها

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: AccumulatorApplyGradient

یک شیب را روی یک باتری خاص اعمال می کند.

tensorflow :: ops :: AccumulatorNum جمع شده

تعداد شیب های جمع شده در باتری های داده شده را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: AccumulatorSetGlobalStep

باتری را با مقدار جدیدی برای global_step به روز می کند.

tensorflow :: ops :: AccumulatorTakeGradient

شیب متوسط ​​در ConditionalAccumulator داده شده را استخراج می کند.

tensorflow :: ops :: سد

سدی را تعریف می کند که در اعدام های مختلف گرافی وجود دارد.

tensorflow :: ops :: مانع بستن

سد داده شده را می بندد.

tensorflow :: ops :: BarrierIncompleteSize

تعداد عناصر ناقص در مانع داده شده را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: BarrierInsertMany

برای هر کلید ، مقدار مربوطه را به م specifiedلفه مشخص شده اختصاص می دهد.

tensorflow :: ops :: BarrierReadySize

تعداد عناصر کامل را در مانع داده شده محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: BarrierTakeMany

تعداد معینی از عناصر تکمیل شده را از یک مانع می گیرد.

tensorflow :: ops :: ConditionalAccumulator

یک باتری شرطی برای جمع کردن شیب ها.

tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor

سنسور مشخص شده توسط دسته آن را در جلسه حذف کنید.

tensorflow :: ops :: DynamicPartition

پارتیشن data به num_partitions تانسورها با استفاده از شاخص از partitions .

tensorflow :: ops :: DynamicStitch

مقادیر را از سنسورهای data در یک سنسور واحد قرار دهید.

tensorflow :: ops :: FIFOQueue

یک صف تولید عناصر به ترتیب اول در اولین بار است.

tensorflow :: ops :: GetSessionHandle

سنسور ورودی را در حالت جلسه فعلی ذخیره کنید.

tensorflow :: ops :: GetSessionHandleV2

سنسور ورودی را در حالت جلسه فعلی ذخیره کنید.

tensorflow :: ops :: GetSessionTensor

مقدار تانسور مشخص شده توسط دسته آن را بدست آورید.

tensorflow :: ops :: MapClear

Op تمام عناصر موجود در محتویات زیر را از بین می برد.

tensorflow :: ops :: MapIncompleteSize

Op تعداد عناصر ناقص موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MapPeek

Op در مقادیر مربوط به کلید مشخص شده نگاه می کند.

tensorflow :: ops :: MapSize

Op تعداد عناصر موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MapStage

مرحله (کلید ، مقادیر) در ظرف اصلی که مانند یک قابل خوردن رفتار می کند.

tensorflow :: ops :: MapUnstage

Op مقادیر مرتبط با کلید را برداشته و برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey

Op تصادفی (کلید ، مقدار) را حذف و برمی گرداند

tensorflow :: ops :: OruledMapClear

Op تمام عناصر موجود در محتویات زیر را از بین می برد.

tensorflow :: ops :: OruledMapIncompleteSize

Op تعداد عناصر ناقص موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: OruledMapPeek

Op در مقادیر مربوط به کلید مشخص شده نگاه می کند.

tensorflow :: ops :: OruledMapSize

Op تعداد عناصر موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: OruledMapStage

مرحله (کلید ، مقادیر) در ظرف اصلی که مانند یک سفارش رفتار می کند.

tensorflow :: ops :: OruledMapUnstage

Op مقادیر مرتبط با کلید را برداشته و برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: OruledMapUnstageNoKey

Op با کوچکترین عنصر (کلید ، مقدار) را برداشته و برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue

یک صف تولید عناصر به ترتیب اول در اولین بار است.

tensorflow :: ops :: ParallelDynamicStitch

مقادیر را از سنسورهای data در یک سنسور واحد قرار دهید.

tensorflow :: ops :: PriorityQueue

یک صف تولید عناصر مرتب شده بر اساس مقدار اولین م componentلفه است.

tensorflow :: ops :: QueueClose

صف داده شده را می بندد.

tensorflow :: ops :: QueueDequeue

یک صف از یک یا چند تنسور را از صف داده شده کاهش می دهد.

tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany

Dequeues n چندتایی از یک یا چند تانسورها از صف داده شده است.

tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo

Dequeues n چندتایی از یک یا چند تانسورها از صف داده شده است.

tensorflow :: ops :: QueueEnqueue

یک گروه از یک یا چند تنسور را در صف داده شده ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany

صف های صفر یا بیشتر از یک یا چند سنسور را در صف داده شده جبران می کند.

tensorflow :: ops :: QueueIsClosed

اگر صف بسته شود ، درست برمی گردد.

tensorflow :: ops :: QueueIsClosedV2

اگر صف بسته شود ، درست برمی گردد.

tensorflow :: ops :: QueueSize

تعداد عناصر در صف داده شده را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue

یک صف که ترتیب عناصر را تصادفی می کند.

tensorflow :: ops :: RecordInput

سوابق تصادفی منتشر می کند.

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient

یک گرادیان پراکنده روی یک باتری خاص اعمال می کند.

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorTakeGradient

شیب پراکنده متوسط ​​را در یک دستگاه جمع کننده SparseConditionalAc استخراج می کند .

tensorflow :: ops :: SparseConditionalAcumulator

یک باتری شرطی برای جمع شدن شیب های کم

tensorflow :: ops :: مرحله

مقادیر مرحله شبیه به Enqueue سبک است.

tensorflow :: ops :: StageClear

Op تمام عناصر موجود در محتویات زیر را از بین می برد.

tensorflow :: ops :: StagePeek

Op در مقادیر شاخص مشخص شده نگاه می کند.

tensorflow :: ops :: StageSize

Op تعداد عناصر موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: TensorArray

آرایه ای از سنسورها با اندازه داده شده.

tensorflow :: ops :: TensorArray بستن

TensorArray را از محفظه منبع آن پاک کنید.

tensorflow :: ops :: TensorArrayConcat

CONCAT عناصر از TensorArray به ارزش value .

tensorflow :: ops :: TensorArray جمع کنید

جمع آوری عناصر خاص از TensorArray به خروجی value .

tensorflow :: ops :: TensorArrayGrad

یک TensorArray برای ذخیره شیب مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: TensorArrayGradWithShape

یک TensorArray برای ذخیره چندین شیب مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: TensorArrayRead

یک عنصر از TensorArray را به value خروجی بخوانید .

tensorflow :: ops :: TensorArrayScatter

داده ها را از مقدار ورودی به عناصر خاص TensorArray پراکنده کنید .

tensorflow :: ops :: TensorArraySize

اندازه فعلی TensorArray را دریافت کنید .

tensorflow :: ops :: TensorArraySplit

داده ها را از مقدار ورودی به عناصر TensorArray تقسیم کنید.

tensorflow :: ops :: TensorArrayWrite

یک عنصر را به داخل آرایه tensor فشار دهید.

tensorflow :: ops :: Unstage

Op شبیه Dequeue سبک است.