عملیات جریان داده

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: AccumulatorApplyGradient

یک گرادیان را به یک انباشتگر معین اعمال می کند.

tensorflow:: ops:: AccumulatorNumAccumulated

تعداد گرادیان های جمع شده در انباشته های داده شده را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: AccumulatorSetGlobalStep

Acumulator را با یک مقدار جدید برای global_step به روز می کند.

tensorflow:: ops:: AccumulatorTakeGradient

گرادیان متوسط ​​را در ConditionalAccumulator داده شده استخراج می کند.

tensorflow:: ops:: مانع

مانعی را تعریف می کند که در اجرای گراف های مختلف وجود دارد.

tensorflow:: ops:: BarrierClose

سد داده شده را می بندد.

tensorflow:: ops:: BarrierIncompleteSize

تعداد عناصر ناقص را در مانع داده شده محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: BarrierInsertMany

برای هر کلید، مقدار مربوطه را به جزء مشخص شده اختصاص می دهد.

tensorflow:: ops:: BarrierReadySize

تعداد عناصر کامل را در مانع داده شده محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: BarrierTakeMany

تعداد داده شده عناصر تکمیل شده را از یک مانع می گیرد.

tensorflow:: ops:: Conditional Accumulator

یک انباشته شرطی برای تجمیع گرادیان ها.

tensorflow:: ops:: DeleteSessionTensor

تانسور مشخص شده توسط دسته آن در جلسه را حذف کنید.

tensorflow:: ops:: DynamicPartition

data با استفاده از شاخص های partitions به تانسورهای num_partitions تقسیم می کند.

tensorflow:: ops:: DynamicStitch

مقادیر تانسورهای data را در یک تانسور منفرد قرار دهید.

tensorflow:: ops:: FIFOQueue

صفی که عناصر را به ترتیب اول به اول بیرون تولید می کند.

tensorflow:: ops:: GetSessionHandle

تانسور ورودی را در وضعیت جلسه جاری ذخیره کنید.

tensorflow:: ops:: GetSessionHandleV2

تانسور ورودی را در وضعیت جلسه جاری ذخیره کنید.

tensorflow:: ops:: GetSessionTensor

مقدار تانسور مشخص شده توسط دسته آن را بدست آورید.

tensorflow:: ops:: MapClear

Op تمام عناصر موجود در ظرف زیرین را حذف می کند.

tensorflow:: ops:: MapIncompleteSize

Op تعداد عناصر ناقص را در ظرف زیرین برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: MapPeek

Op به مقادیر موجود در کلید مشخص شده نگاه می کند.

tensorflow:: ops:: MapSize

Op تعداد عناصر موجود در ظرف زیرین را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: MapStage

مرحله (کلید، مقادیر) در کانتینر زیرین که مانند یک هشت‌تابل رفتار می‌کند.

tensorflow:: ops:: MapUnstage

Op مقادیر مرتبط با کلید را حذف و برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: MapUnstageNoKey

Op یک تصادفی (کلید، مقدار) را حذف و برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: OrderedMapClear

Op تمام عناصر موجود در ظرف زیرین را حذف می کند.

tensorflow:: ops:: OrderedMapIncompleteSize

Op تعداد عناصر ناقص را در ظرف زیرین برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: OrderedMapPeek

Op به مقادیر موجود در کلید مشخص شده نگاه می کند.

tensorflow:: ops:: OrderedMapSize

Op تعداد عناصر موجود در ظرف زیرین را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: OrderedMapStage

مرحله (کلید، مقادیر) در ظرف زیرین که مانند یک مرتبه رفتار می کند.

tensorflow:: ops:: OrderedMapUnstage

Op مقادیر مرتبط با کلید را حذف و برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: OrderedMapUnstageNoKey

Op عنصر (کلید، مقدار) را با کوچکترین حذف می کند و برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: PaddingFIFOQueue

صفی که عناصر را به ترتیب اول به اول بیرون تولید می کند.

tensorflow:: ops:: ParallelDynamicStitch

مقادیر تانسورهای data را در یک تانسور منفرد قرار دهید.

tensorflow:: ops:: PriorityQueue

صفی که عناصر مرتب شده بر اساس مقدار جزء اول را تولید می کند.

tensorflow:: ops:: QueueClose

صف داده شده را می بندد.

tensorflow:: ops:: QueueDequeue

یک یا چند تانسور را از صف داده شده جدا می کند.

tensorflow:: ops:: QueueDequeueMany

n تاپلی از یک یا چند تانسور را از صف داده شده جدا می کند.

tensorflow:: ops:: QueueDequeueUpTo

n تاپلی از یک یا چند تانسور را از صف داده شده جدا می کند.

tensorflow:: ops:: QueueEnqueue

یک یا چند تانسور را در صف داده شده در صف قرار می دهد.

tensorflow:: ops:: QueueEnqueueMany

صفر یا چند تاپل از یک یا چند تانسور را در صف داده شده در صف قرار می دهد.

tensorflow:: ops:: QueueIsClosed

اگر صف بسته باشد، true برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: QueueIsClosedV2

اگر صف بسته باشد، true برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: QueueSize

تعداد عناصر موجود در صف داده شده را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: RandomShuffleQueue

صفی که ترتیب عناصر را تصادفی می کند.

tensorflow:: ops:: RecordInput

رکوردهای تصادفی را منتشر می کند.

tensorflow:: ops:: SparseAccumulatorApplyGradient

یک گرادیان پراکنده را به یک انباشتگر معین اعمال می کند.

tensorflow:: ops:: SparseAccumulatorTakeGradient

میانگین گرادیان پراکنده را در یک SparseConditional Accumulator استخراج می کند.

tensorflow:: ops:: SparseConditional Accumulator

یک انباشته شرطی برای جمع آوری گرادیان های پراکنده.

tensorflow:: ops:: مرحله

مقادیر مرحله مشابه یک Enqueue سبک وزن است.

tensorflow:: ops:: StageClear

Op تمام عناصر موجود در ظرف زیرین را حذف می کند.

tensorflow:: ops:: StagePeek

Op به مقادیر موجود در شاخص مشخص شده نگاه می کند.

tensorflow:: ops:: StageSize

Op تعداد عناصر موجود در ظرف زیرین را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: TensorArray

آرایه ای از تانسورها با اندازه معین.

tensorflow:: ops:: TensorArrayClose

TensorArray را از ظرف منبع آن حذف کنید.

tensorflow:: ops:: TensorArrayConcat

عناصر را از TensorArray با value مقدار ترکیب کنید .

tensorflow:: ops:: TensorArrayGather

عناصر خاصی را از TensorArray به value خروجی جمع آوری کنید .

tensorflow:: ops:: TensorArrayGrad

یک TensorArray برای ذخیره گرادیان مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: TensorArrayGradWithShape

یک TensorArray برای ذخیره چندین گرادیان مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: TensorArrayRead

یک عنصر از TensorArray را در value خروجی بخوانید.

tensorflow:: ops:: TensorArrayScatter

داده ها را از مقدار ورودی به عناصر خاص TensorArray پراکنده کنید.

tensorflow:: ops:: TensorArraySize

اندازه فعلی TensorArray را دریافت کنید.

tensorflow:: ops:: TensorArraySplit

داده ها را از مقدار ورودی به عناصر TensorArray تقسیم کنید.

tensorflow:: ops:: TensorArrayWrite

یک عنصر را روی آرایه tensor_ فشار دهید.

tensorflow:: ops:: Unstage

Op شبیه به Dequeue سبک وزن است.