از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

Array Ops

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: BatchToSpace

BatchToSpace برای سنسورهای 4-D از نوع T.

tensorflow :: ops :: BatchToSpaceND

BatchToSpace برای سنسورهای ND از نوع T.

tensorflow :: ops :: Bitcast

بدون کپی کردن داده ها ، یک سنسور را از یک نوع به نوع دیگر ارسال می کند.

tensorflow :: ops :: BroadcastDynamicShape

شکل s0 op s1 را با پخش برگردانید.

tensorflow :: ops :: BroadcastTo

آرایه ای را برای شکل سازگار پخش کنید.

tensorflow :: ops :: CheckNumerics

یک تنسور را برای مقادیر NaN و Inf بررسی می کند.

tensorflow :: ops :: Concat

حسگرها را در یک بعد متصل می کند.

tensorflow :: ops :: ConjugateTranspose

ابعاد x را مطابق با یک تغییر مکان مرتب کنید و نتیجه را ترکیب کنید.

tensorflow :: ops :: DebugGradientIdentity

شناسه برای اشکال زدایی شیب دار

tensorflow :: ops :: DebugGradientRefIdentity

شناسه برای اشکال زدایی شیب دار

tensorflow :: ops :: DeepCopy

x را کپی می کند.

tensorflow :: ops :: DepthToSpace

DepthToSpace برای سنسورهای نوع T

tensorflow :: ops :: کم ارزش سازی

Dequantize از 'ورودی تانسور را به یک شناور تانسور .

tensorflow :: ops :: دیاگ

یک سنسور مورب با مقادیر مورب مشخص را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: DiagPart

قسمت مورب تنسور را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: EditDistance

فاصله ویرایش Levenshtein (احتمالاً نرمال) را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: خالی

یک سنسور با شکل داده شده ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: EnsureShape

اطمینان حاصل می کند که شکل تنسور با شکل مورد انتظار مطابقت دارد.

tensorflow :: ops :: ExpandDims

بعد 1 را به شکل تانسور وارد می کند.

tensorflow :: ops :: ExtractImagePatches

patches از images استخراج کرده و در بعد خروجی "عمق" قرار دهید.

tensorflow :: ops :: ExtractVolumePatches

patches از input استخراج کرده و در بعد خروجی "عمق" قرار دهید.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs

مقدار تقلبی "ورودی" را جعلی کنید ، نوع float را به همان نوع "خروجی" وارد کنید.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

شیب ها را برای عملکرد FakeQuantWithMinMaxArgs محاسبه کنید.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars

اندازه گیری جعلی تانسور نوع ورودی از نوع شناور از طریق مقیاس های شناور جهانی min

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

شیب ها را برای یک عملیات FakeQuantWithMinMaxVars محاسبه کنید.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel

اندازه گیری جعلی تانسور ورودی ها از نوع float و یکی از اشکال: [d] ،.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

شیب ها را برای عملکرد FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel محاسبه کنید.

tensorflow :: ops :: پر کردن

یک سنسور پر از مقدار اسکالر ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: اثر انگشت

مقادیر اثر انگشت را ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: جمع شوید

بر اساس indices برش هایی را از paramsجمع کنید .

tensorflow :: ops :: GatherNd

جمع آوری برش از params به یک تانسور با شکل مشخص شده توسط indices .

tensorflow :: ops :: GatherV2

جمع آوری برش از params محور axis با توجه به indices .

tensorflow :: ops :: GuaranteeConst

به زمان اجرا TF تضمینی می دهد که تانسور ورودی ثابت است.

tensorflow :: ops :: هویت

یک سنسور با همان شکل و محتوای مشابه سنسور یا مقدار ورودی برگردانید.

tensorflow :: ops :: IdentityN

لیستی از سنسورها را با همان شکل و محتوای ورودی برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: ImmutableConst

بازگرداندن تانسور تغییرناپذیر از ناحیه حافظه.

tensorflow :: ops :: InplaceAdd

v را به ردیف های مشخص شده x اضافه می کند.

tensorflow :: ops :: InplaceSub

v را در ردیف های مشخص شده x .

tensorflow :: ops :: InplaceUpdate

ردیف های مشخص شده را با مقادیر در v .

tensorflow :: ops :: InvertPermutation

جایگشت معکوس یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: MatrixBandPart

تنظیم تنسور در خارج از باند مرکزی در هر مادریس داخلی.

tensorflow :: ops :: MatrixDiag

یک تانسور مورب دسته ای با مقادیر مورب دسته ای داده شده برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MatrixDiagPart

قسمت مورب دسته ای یک سنسور دسته ای را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MatrixDiagPartV2

قسمت مورب دسته ای یک سنسور دسته ای را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MatrixDiagV2

یک تانسور مورب دسته ای با مقادیر مورب دسته ای داده شده برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MatrixSetDiag

یک سنسور ماتریس دسته ای با مقادیر مورب دسته ای جدید برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MatrixSetDiagV2

یک سنسور ماتریس دسته ای با مقادیر مورب دسته ای جدید برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MirrorPad

یک سنسور با مقادیر آینه را لمس می کند.

tensorflow :: ops :: OneHot

یک تانسور یک گرم برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: OnesLike

یک سنسور از همان شکل و نوع x را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: پد

یک سنسور را با صفر لمس می کند.

tensorflow :: ops :: PadV2

یک سنسور را لمس می کند.

tensorflow :: ops :: ParallelConcat

لیستی از حسگرهای N در امتداد بعد به هم پیوند می دهد.

tensorflow :: ops :: مکان نگهدارنده

یک متغیر نگهدارنده برای مقداری انتخاب می شود که به محاسبه وارد می شود.

tensorflow :: ops :: PlaceholderWithDefault

یک مکان یاب که وقتی input آن تغذیه نمی شود از input عبور می کند.

tensorflow :: ops :: PreventGradient

op هویتی که در صورت درخواست شیب ، خطایی را ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV2

سپس کوانتیزه ها یک تنسور را کاهش می دهند.

tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV3

سپس کوانتیزه ها یک تنسور را کاهش می دهند.

tensorflow :: ops :: QuantizeV2

اندازه گیری سنسور "ورودی" نوع شناور به "خروجی" نوع "T".

tensorflow :: ops :: QuantizedConcat

اتصال دهنده های سنجش کوانتیزه در یک بعد.

tensorflow :: ops :: QuantizedInstanceNorm

عادی سازی مصنوعی.

tensorflow :: ops :: SetDiff1D

تفاوت بین دو لیست اعداد یا رشته ها را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: پشته

لیستی از سنسورهای N rank- R را در یک تنسور یک رتبه- (R+1) .

tensorflow :: ops :: کجا

مطابق با گزینه Reshape یک تانسور کوانتیزه شده را تغییر شکل می دهد.

tensorflow :: ops :: ZerosLike

یک سنسور صفر با همان شکل و نوع x برمی گرداند.