عملیات آرایه

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: BatchToSpace

BatchToSpace برای تانسورهای 4 بعدی از نوع T.

tensorflow:: ops:: BatchToSpaceND

BatchToSpace برای تانسورهای ND از نوع T.

tensorflow:: ops:: بیت‌کست

یک تانسور را از یک نوع به نوع دیگر بدون کپی کردن داده ارسال می کند.

tensorflow:: ops:: BroadcastDynamicShape

شکل s0 op s1 را با پخش برگردانید.

tensorflow:: ops:: BroadcastTo

پخش یک آرایه برای یک شکل سازگار.

tensorflow:: ops:: CheckNumerics

یک تانسور را برای مقادیر NaN و Inf بررسی می کند.

tensorflow:: ops:: Concat

تانسورها را در یک بعد به هم متصل می کند.

tensorflow:: ops:: ConjugateTranspose

ابعاد x را بر اساس یک جایگشت مخلوط کنید و نتیجه را مزدوج کنید.

tensorflow:: ops:: DebugGradientIdentity

قابلیت شناسایی برای اشکال زدایی گرادیان.

tensorflow:: ops:: DebugGradientRefIdentity

قابلیت شناسایی برای اشکال زدایی گرادیان.

tensorflow:: ops:: DeepCopy

از x کپی می کند.

tensorflow:: ops:: DepthToSpace

DepthToSpace برای تانسورهای نوع T.

tensorflow:: ops:: Dequantize

تانسور "ورودی" را به یک تانسور شناور تبدیل کنید .

tensorflow:: ops:: دیاگ

یک تانسور مورب را با مقادیر قطری معین برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: DiagPart

قسمت مورب تانسور را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: EditDistance

فاصله ویرایش لوونشتاین (احتمالاً نرمال شده) را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: خالی

با شکل داده شده یک تانسور ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: EnsureShape

اطمینان حاصل می کند که شکل تانسور با شکل مورد انتظار مطابقت دارد.

tensorflow:: ops:: ExpandDims

بعد 1 را به شکل تانسور وارد می کند.

tensorflow:: ops:: ExtractImagePatches

patches از images استخراج کنید و آنها را در بعد خروجی "عمق" قرار دهید.

tensorflow:: ops:: ExtractVolumePatches

patches از input استخراج کنید و آنها را در بعد خروجی "عمق" قرار دهید.

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxArgs

تانسور «ورودی‌ها» را جعلی کوانتیزه کنید، تانسور float را به «خروجی‌ها» از همان نوع تایپ کنید.

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

گرادیان ها را برای عملیات FakeQuantWithMinMaxArgs محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVars

کوانتیزه ساختگی تانسور ورودی از نوع شناور از طریق اسکالرهای شناور جهانی min

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

گرادیان ها را برای عملیات FakeQuantWithMinMaxVars محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel

تانسور «ورودی‌ها» از نوع شناور و یکی از اشکال: [d] , را کوانتیزه کنید.

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

گرادیان ها را برای عملیات FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: پر کردن

یک تانسور پر از یک مقدار اسکالر ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: اثر انگشت

مقادیر اثر انگشت را ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: جمع کنید

برش ها را از params بر اساس indices جمع آوری کنید .

tensorflow:: ops:: GatherNd

برش ها را از params در یک تانسور با شکل مشخص شده توسط indices جمع آوری کنید .

tensorflow:: ops:: GatherV2

برش ها را از axis محور params بر اساس indices جمع آوری کنید .

tensorflow:: ops:: GuaranteeConst

به زمان اجرای TF تضمین می دهد که تانسور ورودی ثابت است.

tensorflow:: ops:: هویت

یک تانسور با شکل و محتویات مشابه تانسور یا مقدار ورودی را برگردانید.

tensorflow:: ops:: IdentityN

فهرستی از تانسورها را با اشکال و محتویات مشابه ورودی برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: ImmutableConst

تانسور تغییرناپذیر را از ناحیه حافظه برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: InplaceAdd

v را به ردیف های مشخص شده x اضافه می کند.

tensorflow:: ops:: InplaceSub

v به ردیف های مشخصی از x کم می کند.

tensorflow:: ops:: InplaceUpdate

سطرهای مشخص شده را با مقادیر v به روز می کند.

tensorflow:: ops:: InvertPermutation

جایگشت معکوس یک تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: MatrixBandPart

یک تانسور را کپی کنید که همه چیز خارج از نوار مرکزی را در درونی ترین ماتریس تنظیم می کند.

tensorflow:: ops:: MatrixDiag

یک تانسور مورب دسته‌ای را با مقادیر مورب دسته‌ای داده شده برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: MatrixDiagPart

قسمت مورب دسته بندی شده یک تانسور دسته ای را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: MatrixDiagPartV2

قسمت مورب دسته بندی شده یک تانسور دسته ای را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: MatrixDiagV2

یک تانسور مورب دسته‌ای را با مقادیر مورب دسته‌ای داده شده برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: MatrixSetDiag

یک تانسور ماتریس دسته‌ای را با مقادیر مورب دسته‌ای جدید برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: MatrixSetDiagV2

یک تانسور ماتریس دسته‌ای را با مقادیر مورب دسته‌ای جدید برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: MirrorPad

یک تانسور را با مقادیر آینه‌ای قرار می‌دهد.

tensorflow:: ops:: OneHot

یک تانسور یک داغ را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: OnesLike

تانسور یکهایی را با شکل و نوع x برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: پد

یک تانسور را با صفر قرار می دهد.

tensorflow:: ops:: PadV2

یک تانسور را چسبانده است.

tensorflow:: ops:: ParallelConcat

فهرستی از تانسورهای N را در امتداد بعد اول به هم می پیوندد.

tensorflow:: ops:: مکان نگهدار

یک گزینه نگهدارنده برای مقداری که به محاسبات وارد می شود.

tensorflow:: ops:: PlaceholderWithDefault

یک عملیات نگهدارنده مکان که وقتی خروجی آن تغذیه نمی شود از input عبور می کند.

tensorflow:: ops:: PreventGradient

یک عملیات هویتی که در صورت درخواست گرادیان، خطا را ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizeAndDequantizeV2

کوانتیزه می کند و سپس یک تانسور را dequantize می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizeAndDequantizeV3

کوانتیزه می کند و سپس یک تانسور را dequantize می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizeV2

تانسور «ورودی» از نوع شناور را به تانسور «خروجی» از نوع «T» کمی کنید.

tensorflow:: ops:: QuantizedConcat

تانسورهای کوانتیزه را در امتداد یک بعد به هم متصل می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizedInstanceNorm

عادی سازی نمونه کوانتیزه شده

tensorflow:: ops:: SetDiff1D

تفاوت بین دو لیست اعداد یا رشته ها را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: پشته

فهرستی از تانسورهای N رتبه- R در یک تانسور رتبه ای (R+1) بسته بندی می کند.

tensorflow:: ops:: کجا

یک تانسور کوانتیزه را طبق دستور Reshape تغییر شکل می دهد.

tensorflow:: ops:: ZerosLike

یک تانسور صفر با شکل و نوع x را برمی‌گرداند.