عملیات Nn

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: AvgPool

ادغام متوسط ​​را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: AvgPool3D

ادغام میانگین سه بعدی را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: AvgPool3DGrad

گرادیان تابع ادغام متوسط ​​را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: BiasAdd

bias به value اضافه می کند.

tensorflow:: ops:: BiasAddGrad

عملیات معکوس برای "BiasAdd" روی تانسور "bias".

tensorflow:: ops:: Conv2D

یک کانولوشن دو بعدی را با توجه به تانسورهای input و filter 4 بعدی محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Conv2DBackpropFilter

گرادیان کانولوشن را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Conv2DBackpropInput

شیب کانولوشن را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Conv3D

یک پیچیدگی سه بعدی را با توجه به input 5 بعدی و تانسورهای filter محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Conv3DBackpropFilterV2

گرادیان های پیچش سه بعدی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Conv3DBackpropInputV2

گرادیان های کانولوشن سه بعدی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: DataFormatDimMap

شاخص ابعاد را در قالب داده مقصد با توجه به یک in برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: DataFormatVecPermute

بردار/تانسور جايگزين شده را در قالب داده مقصد برمي‌گرداند.

tensorflow:: ops:: DepthwiseConv2dNative

یک انحراف عمقی 2 بعدی را با توجه به تانسورهای input و filter 4 بعدی محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

شیب پیچش عمقی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

شیب پیچش عمقی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Dilation2D

اتساع مقیاس خاکستری input 4 بعدی و تانسورهای filter 3 بعدی را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Dilation2DBackpropFilter

گرادیان اتساع مورفولوژیکی 2 بعدی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Dilation2DBackpropInput

گرادیان اتساع مورفولوژیکی 2 بعدی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Elu

خطی نمایی را محاسبه می کند: exp(features) - 1 اگر < 0 باشد، features در غیر این صورت.

tensorflow:: ops:: FractionalAvgPool

ادغام میانگین کسری را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: FractionalMaxPool

ادغام حداکثر کسری را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: FusedBatchNorm

نرمال سازی دسته ای

tensorflow:: ops:: FusedBatchNormGrad

گرادیان برای عادی سازی دسته ای.

tensorflow:: ops:: FusedBatchNormGradV2

گرادیان برای عادی سازی دسته ای.

tensorflow:: ops:: FusedBatchNormGradV3

گرادیان برای عادی سازی دسته ای.

tensorflow:: ops:: FusedBatchNormV2

نرمال سازی دسته ای

tensorflow:: ops:: FusedBatchNormV3

نرمال سازی دسته ای

tensorflow:: ops:: FusedPadConv2D

بالشتک را به عنوان یک پیش پردازش در طول یک کانولوشن انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: FusedResizeAndPadConv2D

تغییر اندازه و padding را به عنوان یک پیش پردازش در طول یک کانولوشن انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: InTopK

می گوید که آیا اهداف در پیش بینی های بالای K قرار دارند یا خیر.

tensorflow:: ops:: InTopKV2

می گوید که آیا اهداف در پیش بینی های بالای K قرار دارند یا خیر.

tensorflow:: ops:: L2Loss

از دست دادن L2.

tensorflow:: ops:: LRN

عادی سازی پاسخ محلی

tensorflow:: ops:: LogSoftmax

فعال سازی های softmax را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: MaxPool

حداکثر ادغام را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: MaxPool3D

3D max Pooling را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: MaxPool3DGrad

گرادیان تابع جمع حداکثری را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: MaxPool3DGradGrad

گرادیان های مرتبه دوم تابع maxpooling را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: MaxPoolGradGrad

گرادیان های مرتبه دوم تابع maxpooling را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: MaxPoolGradGradV2

گرادیان های مرتبه دوم تابع maxpooling را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: MaxPoolGradGradWithArgmax

گرادیان های مرتبه دوم تابع maxpooling را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: MaxPoolGradV2

گرادیان تابع maxpooling را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: MaxPoolV2

حداکثر ادغام را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow:: ops:: MaxPoolWithArgmax

حداکثر ادغام را روی ورودی انجام می دهد و هم مقادیر حداکثر و هم شاخص ها را خروجی می کند.

tensorflow:: ops:: NthElement

مقادیر آمار مرتبه n را برای بعد آخر پیدا می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizedAvgPool

میانگین مخزن تانسور ورودی را برای انواع کوانتیزه تولید می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization

نرمال سازی دسته ای کوانتیزه شده

tensorflow:: ops:: QuantizedBiasAdd

«بایاس» تانسور را به «ورودی» تانسور برای انواع کوانتیزه‌شده اضافه می‌کند.

tensorflow:: ops:: QuantizedConv2D

کانولوشن دوبعدی را با داده های ورودی 4 بعدی کوانتیزه شده و تانسورهای فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizedMaxPool

حداکثر مخزن تانسور ورودی را برای انواع کوانتیزه تولید می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizedRelu

محاسبه خطی اصلاح شده کوانتیزه شده: max(features, 0)

tensorflow:: ops:: QuantizedRelu6

محاسبه خطی اصلاح شده کوانتیزه شده 6: min(max(features, 0), 6)

tensorflow:: ops:: QuantizedReluX

X خطی اصلاح‌شده کوانتیزه را محاسبه می‌کند: min(max(features, 0), max_value)

tensorflow:: ops:: Relu

محاسبه خطی اصلاح شده: max(features, 0) .

tensorflow:: ops:: Relu6

6 خطی اصلاح شده را محاسبه می کند: min(max(features, 0), 6) .

tensorflow:: ops:: سلو

محاسبه خطی نمایی مقیاس شده: scale * alpha * (exp(features) - 1)

tensorflow:: ops:: Softmax

فعال سازی های سافت مکس را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SoftmaxCrossEntropyWithLogits

هزینه آنتروپی متقاطع softmax و گرادیان ها را برای انتشار پس زمینه محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Softplus

softplus را محاسبه می کند: log(exp(features) + 1) .

tensorflow:: ops:: Softsign

Softsign را محاسبه می کند: features / (abs(features) + 1) .

tensorflow:: ops:: SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits

هزینه آنتروپی متقاطع softmax و گرادیان ها را برای انتشار پس زمینه محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: TopK

مقادیر و شاخص های k بزرگترین عنصر را برای بعد آخر پیدا می کند.