از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

Nn Ops

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: AvgPool

استخر متوسط ​​را بر روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: AvgPool3D

استخر متوسط ​​سه بعدی را بر روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad

شیب های عملکرد استخر متوسط ​​را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: BiasAdd

bias به value اضافه می bias .

tensorflow :: ops :: BiasAddGrad

عملیات عقب مانده برای "BiasAdd" در سنسور "بایاس".

tensorflow :: ops :: Conv2D

محاسبه کنولوشن 2-D با توجه به سنسورهای input و filter 4-D.

tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropFilter

شیب های چرخش را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropInput

شیب های چرخش را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Conv3D

محاسبه کنولوشن 3-D با توجه به سنسورهای input و filter 5-D.

tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropFilterV2

شیب های کانولوشن 3-D را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropInputV2

شیب های چرخش 3-D را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: DataFormatDimMap

شاخص ابعاد را در قالب داده مقصد داده شده در یک باز می گرداند.

tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute

بردار / تانسور جایگزین را در قالب داده مقصد داده شده برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNative

محاسبه عمق 2-D با توجه به سنسورهای input و filter 4-D.

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

شیب های چرخش عمقی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

شیب های چرخش عمقی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Dilation2D

محاسبه اتساع سیاه و سفید از 4-D input و 3-D filter تانسورها.

tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropFilter

شیب اتساع 2-D مورفولوژیکی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropInput

شیب اتساع 2-D مورفولوژیکی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Elu

محاسبه خطی نمایی: exp(features) - 1 اگر <0 ، در غیر این صورت features .

tensorflow :: ops :: FractalAvgPool

استخر متوسط ​​کسری را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: FractalMaxPool

حداکثر استخر کسری را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNorm

عادی سازی دسته ای.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGrad

شیب برای عادی سازی دسته ای.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV2

شیب برای عادی سازی دسته ای.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV3

شیب برای عادی سازی دسته ای.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV2

عادی سازی دسته ای.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV3

عادی سازی دسته ای.

tensorflow :: ops :: FusedPadConv2D

در هنگام پیچیدگی یک padding به عنوان پیش پردازش انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D

تغییر اندازه و padding را به عنوان پیش پردازش در هنگام جمع آوری انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: InTopK

می گوید آیا اهداف در بهترین پیش بینی های K هستند یا خیر.

tensorflow :: ops :: InTopKV2

می گوید آیا اهداف در بهترین پیش بینی های K هستند یا خیر.

tensorflow :: ops :: L2Loss

L2 ضرر.

tensorflow :: ops :: LRN

عادی سازی پاسخ محلی.

tensorflow :: ops :: LogSoftmax

فعال سازی log softmax را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: MaxPool

حداکثر استخر را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: MaxPool3D

جمع آوری حداکثر 3D را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: MaxPool3DGrad

شیب های حداکثر عملکرد استخر را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: MaxPool3DGradGrad

شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGrad

شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2

شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax

شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradV2

شیب های تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: MaxPoolV2

حداکثر استخر را روی ورودی انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax

حداکثر هم اندیشی را بر روی ورودی و مقادیر حداکثر و شاخص ها انجام می دهد.

tensorflow :: ops :: NthElement

مقادیر مربوط به مرتبه n برای آخرین بعد پیدا می کند.

tensorflow :: ops :: QuantizedAvgPool

استخر متوسط ​​سنسور ورودی را برای انواع کوانتیزه تولید می کند.

tensorflow :: ops :: QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization

عادی سازی دسته ای

tensorflow :: ops :: QuantizedBiasAdd

"بایاس" تنسور را برای انواع اندازه ای شده به "ورودی" تنسور اضافه می کند.

tensorflow :: ops :: QuantizedConv2D

محاسبه کنولوشن 2D داده شده با اندازه گیری سنسورهای ورودی و فیلتر 4D.

tensorflow :: ops :: QuantizedMaxPool

حداکثر استخر سنسور ورودی را برای انواع کوانتیزه تولید می کند.

tensorflow :: ops :: QuantizedRelu

محاسبات خطی تصحیح شده با اندازه گیری: max(features, 0)

tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6

محاسبات خطی تصحیح شده با اندازه گیری 6: min(max(features, 0), 6)

tensorflow :: ops :: QuantizedReluX

محاسبه خطی X اصلاح شده با اندازه گیری: min(max(features, 0), max_value)

tensorflow :: ops :: Relu

محاسبه خطی اصلاح شده: max(features, 0) .

tensorflow :: ops :: Relu6

6 خطی اصلاح شده را محاسبه می کند: min(max(features, 0), 6) .

tensorflow :: ops :: Selu

محاسبات خطی نمایی scale * alpha * (exp(features) - 1) : scale * alpha * (exp(features) - 1)

tensorflow :: ops :: Softmax

فعال سازی softmax را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SoftmaxCrossEntropyWithLogits

هزینه آنتروپی متقابل softmax و شیب های تولید مجدد را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Softplus

softplus را محاسبه می کند: log(exp(features) + 1) .

tensorflow :: ops :: Softsign

softtsign را محاسبه می کند: features / (abs(features) + 1) .

tensorflow :: ops :: SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits

هزینه آنتروپی متقابل softmax و شیب های تولید backpropagate را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: TopK

مقادیر و شاخص های k بزرگترین عناصر را برای آخرین بعد پیدا می کند.