บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้

tf.compat.v1.ConfigProto

A ProtocolMessage

Used in the notebooks

Used in the tutorials

allow_soft_placement bool allow_soft_placement
cluster_def ClusterDef cluster_def
device_count repeated DeviceCountEntry device_count
device_filters repeated string device_filters
experimental Experimental experimental
gpu_options GPUOptions gpu_options
graph_options GraphOptions graph_options
inter_op_parallelism_threads int32 inter_op_parallelism_threads
intra_op_parallelism_threads int32 intra_op_parallelism_threads
isolate_session_state bool isolate_session_state
log_device_placement bool log_device_placement
operation_timeout_in_ms int64 operation_timeout_in_ms
placement_period int32 placement_period
rpc_options RPCOptions rpc_options
session_inter_op_thread_pool repeated ThreadPoolOptionProto session_inter_op_thread_pool
share_cluster_devices_in_session bool share_cluster_devices_in_session
use_per_session_threads bool use_per_session_threads

Child Classes

class DeviceCountEntry

class Experimental