השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.compat.v1.GraphDef

A ProtocolMessage

Used in the notebooks

Used in the guide

library FunctionDefLibrary library
node repeated NodeDef node
version int32 version
versions VersionDef versions