امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tf.compat.v1.MetaGraphDef.SignatureDefEntry

A ProtocolMessage

key string key
value SignatureDef value