امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tf.compat.v1.RunMetadata.FunctionGraphs

A ProtocolMessage

partition_graphs repeated GraphDef partition_graphs
post_optimization_graph GraphDef post_optimization_graph
pre_optimization_graph GraphDef pre_optimization_graph