سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tf.compat.v1.RunMetadata.FunctionGraphs

A ProtocolMessage

partition_graphs repeated GraphDef partition_graphs
post_optimization_graph GraphDef post_optimization_graph
pre_optimization_graph GraphDef pre_optimization_graph