Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

tf.compat.v1.RunMetadata.FunctionGraphs

A ProtocolMessage

partition_graphs repeated GraphDef partition_graphs
post_optimization_graph GraphDef post_optimization_graph
pre_optimization_graph GraphDef pre_optimization_graph