سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

tf.compat.v1.Summary

A ProtocolMessage

value repeated Value value

Child Classes

class Audio

class Image

class Value