Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tf.compat.v1.SummaryMetadata.PluginData

A ProtocolMessage

content bytes content
plugin_name string plugin_name