Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tf.distribute.ReduceOp

Indicates how a set of values should be reduced.

  • SUM: Add all the values.
  • MEAN: Take the arithmetic mean ("average") of the values.

MEAN <ReduceOp.MEAN: 'MEAN'>
SUM <ReduceOp.SUM: 'SUM'>