มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

Module: tf.dtypes

Public API for tf.dtypes namespace.

Classes

class DType: Represents the type of the elements in a Tensor.

Functions

as_dtype(...): Converts the given type_value to a DType.

cast(...): Casts a tensor to a new type.

complex(...): Converts two real numbers to a complex number.

saturate_cast(...): Performs a safe saturating cast of value to dtype.

QUANTIZED_DTYPES

{
 tf.qint16,
 tf.qint16_ref,
 tf.qint32,
 tf.qint32_ref,
 tf.qint8,
 tf.qint8_ref,
 tf.quint16,
 tf.quint16_ref,
 tf.quint8,
 tf.quint8_ref
}

bfloat16 Instance of tf.dtypes.DType
bool Instance of tf.dtypes.DType
complex128 Instance of tf.dtypes.DType
complex64 Instance of tf.dtypes.DType
double Instance of tf.dtypes.DType
float16 Instance of tf.dtypes.DType
float32 Instance of tf.dtypes.DType
float64 Instance of tf.dtypes.DType
half Instance of tf.dtypes.DType
int16 Instance of tf.dtypes.DType
int32 Instance of tf.dtypes.DType
int64 Instance of tf.dtypes.DType
int8 Instance of tf.dtypes.DType
qint16 Instance of tf.dtypes.DType
qint32 Instance of tf.dtypes.DType
qint8 Instance of tf.dtypes.DType
quint16 Instance of tf.dtypes.DType
quint8 Instance of tf.dtypes.DType
resource Instance of tf.dtypes.DType
string Instance of tf.dtypes.DType
uint16 Instance of tf.dtypes.DType
uint32 Instance of tf.dtypes.DType
uint64 Instance of tf.dtypes.DType
uint8 Instance of tf.dtypes.DType
variant Instance of tf.dtypes.DType