มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

Module: tf.graph_util

Helpers to manipulate a tensor graph in python.

Functions

import_graph_def(...): Imports the graph from graph_def into the current default Graph. (deprecated arguments)