تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.keras.constraints.Constraint

Methods

get_config

View source

__call__

View source

Call self as a function.