Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tf.keras.datasets.imdb

IMDB sentiment classification dataset.

Functions

get_word_index(...): Retrieves a dict mapping words to their index in the IMDB dataset.

load_data(...): Loads the IMDB dataset.