หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.math.atan

TensorFlow 1 รุ่น

คำนวณแทนเจนต์ผกผันของ trignometric x องค์ประกอบที่ชาญฉลาด

tf.math.atan ดำเนินการส่งกลับค่าผกผันของ tf.math.tan เช่นว่าถ้า y = tf.math.tan(x) แล้ว x = tf.math.atan(y)

ตัวอย่างเช่น:

 # Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.tan(x) # [1.731261, 0.99920404]

tf.math.atan(y) # [1.047, 0.785] = x
 

x Tensor ต้องเป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้: bfloat16 , half , float32 , float64 , int8 , int16 , int32 , int64 , complex64 , complex128
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)

Tensor มีประเภทเดียวกับ x