หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.math.minimum

TensorFlow 1 รุ่น

ผลตอบแทนที่ต่ำ x และ y (เช่น x <y ที่ x: y) องค์ประกอบที่ชาญฉลาด

ที่ใช้ในโน๊ตบุ๊ค

ที่ใช้ในการสอน

ทั้งสองปัจจัยการผลิตที่มีจำนวนชนิดเทนเซอร์ (ยกเว้นที่ซับซ้อน) minimum คาดว่าทั้งสองเทนเซอร์มีเหมือนกัน dtype

ตัวอย่าง:

x = tf.constant([0., 0., 0., 0.])
y = tf.constant([-5., -2., 0., 3.])
tf.math.minimum(x, y)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32, numpy=array([-5., -2., 0., 0.], dtype=float32)>

โปรดทราบว่า minimum หมายสนับสนุนออกอากาศ

x = tf.constant([-5., 0., 0., 0.])
y = tf.constant([-3.])
tf.math.minimum(x, y)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32, numpy=array([-5., -3., -3., -3.], dtype=float32)>

หากปัจจัยการผลิตไม่ได้เทนเซอร์ที่พวกเขาจะถูกแปลงเป็นเทนเซอร์ ดู tf.convert_to_tensor

x = tf.constant([-3.], dtype=tf.float32)
tf.math.minimum([-5], x)
<tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([-5.], dtype=float32)>

x Tensor ต้องเป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้: bfloat16 , half , float32 , float64 , uint8 , int16 , int32 , int64
y Tensor จะต้องมีชนิดเดียวกับ x
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)

Tensor มีประเภทเดียวกับ x