หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.math.multiply

TensorFlow 1 รุ่น ดูโค้ดบน GitHub

ผลตอบแทนที่เป็นองค์ประกอบที่ชาญฉลาด x * y ที่

ที่ใช้ในโน๊ตบุ๊ค

ที่ใช้ในคู่มือ ที่ใช้ในการสอน

ตัวอย่างเช่น:

x = tf.constant(([1, 2, 3, 4]))
tf.math.multiply(x, x)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=..., numpy=array([ 1,  4,  9, 16], dtype=int32)>

ตั้งแต่ tf.math.multiply จะแปลงข้อโต้แย้งในการ Tensor s คุณยังสามารถผ่านในที่ไม่ใช่ Tensor ข้อโต้แย้ง:

tf.math.multiply(7,6)
<tf.Tensor: shape=(), dtype=int32, numpy=42>

หาก x.shape ไม่ได้เช่นเดียวกับเหล่า y.shape พวกเขาจะออกอากาศให้เป็นรูปร่างที่เข้ากันได้ (เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายเสียง ที่นี่ .)

ตัวอย่างเช่น:

x = tf.ones([1, 2]);
y = tf.ones([2, 1]);
x * y  # Taking advantage of operator overriding
<tf.Tensor: shape=(2, 2), dtype=float32, numpy=
array([[1., 1.],
     [1., 1.]], dtype=float32)>

x เมตริกซ์ ต้องเป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้: bfloat16 , half , float32 , float64 , uint8 , int8 , uint16 , int16 , int32 , int64 , complex64 , complex128
y Tensor จะต้องมีชนิดเดียวกับ x
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)

Tensor มีประเภทเดียวกับ x

  • InvalidArgumentError: เมื่อ x และ y มีรูปร่าง incomptatible หรือชนิด