หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.quantization.fake_quant_with_min_max_vars

TensorFlow 1 รุ่น

ปลอม quantize เมตริกซ์ 'ปัจจัย' ชนิดลอยผ่านเกลาลอยทั่วโลก

ปลอม quantize inputs เมตริกซ์ชนิดลอยผ่านลอยทั่วโลกสเกลา min และ max ที่จะ outputs เมตริกซ์ของรูปร่างเช่นเดียวกับ inputs

คุณลักษณะ

  • [min; max] กำหนดช่วงหนีบสำหรับ inputs ข้อมูล
  • inputs ค่า quantized ลงในช่วง quantization นี้ ( [0; 2^num_bits - 1] เมื่อ narrow_range เป็นเท็จและ [1; 2^num_bits - 1] เมื่อมันเป็นความจริง) แล้ว de-quantized และออกเป็นลอยใน [min; max] ช่วงเวลา
  • num_bits เป็น bitwidth ของควอนนั้น ระหว่างวันที่ 2 และ 16 รวม

ก่อนที่ควอน, min และ max ค่าปรับได้ด้วยตรรกะต่อไปนี้ ก็จะแนะนำให้มี min <= 0 <= max ถ้า 0 ไม่ได้อยู่ในช่วงของค่าพฤติกรรมที่สามารถคาดคิด:

  • ถ้า 0 < min < max : min_adj = 0 และ max_adj = max - min
  • ถ้า min < max < 0 : min_adj = min - max และ max_adj = 0
  • ถ้า min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) และ max_adj = max + min_adj - min

การดำเนินการนี้มีการไล่ระดับสีจึงช่วยให้การฝึกอบรม min และ max ค่า

inputs Tensor ประเภท float32
min Tensor ประเภท float32
max Tensor ประเภท float32
num_bits ตัวเลือก int เริ่มต้นที่ 8
narrow_range ตัวเลือก bool เริ่มต้นที่ False
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)

Tensor ประเภท float32