יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf.raw_ops.AnonymousMemoryCache

name A name for the operation (optional).

A tuple of Tensor objects (handle, deleter).
handle A Tensor of type resource.
deleter A Tensor of type variant.