יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf.raw_ops.BatchMatrixInverse

input A Tensor. Must be one of the following types: float64, float32.
adjoint An optional bool. Defaults to False.
name A name for the operation (optional).

A Tensor. Has the same type as input.