צפה בהערות מרכזיות, הפעלות מוצר, סדנאות ועוד מ- Google I / O ראה רשימת השמעה

tf.raw_ops.BesselI1

x A Tensor. Must be one of the following types: bfloat16, half, float32, float64.
name A name for the operation (optional).

A Tensor. Has the same type as x.