קלט / פלט של גוגל חוזר 18-20 במאי! שמור מקום ובנה את לוח הזמנים שלך הירשם עכשיו

Module: tf.raw_ops

Public API for tf.raw_ops namespace.

Op Name Has Gradient
Abort
Abs ✔️
AccumulateNV2 ✔️
AccumulatorApplyGradient
AccumulatorNumAccumulated
AccumulatorSetGlobalStep
AccumulatorTakeGradient
Acos ✔️
Acosh ✔️
Add ✔️
AddManySparseToTensorsMap
AddN ✔️
AddSparseToTensorsMap
AddV2 ✔️
AdjustContrast
AdjustContrastv2
AdjustHue
AdjustSaturation
All
AllCandidateSampler
AllToAll ✔️
Angle ✔️
AnonymousIterator
AnonymousIteratorV2
AnonymousMemoryCache
AnonymousMultiDeviceIterator
AnonymousRandomSeedGenerator
AnonymousSeedGenerator
Any
ApplyAdaMax
ApplyAdadelta
ApplyAdagrad
ApplyAdagradDA
ApplyAdagradV2
ApplyAdam
ApplyAddSign
ApplyCenteredRMSProp
ApplyFtrl
ApplyFtrlV2
ApplyGradientDescent
ApplyMomentum
ApplyPowerSign
ApplyProximalAdagrad
ApplyProximalGradientDescent
ApplyRMSProp
ApproximateEqual ✔️
ArgMax ✔️
ArgMin ✔️
AsString ✔️
Asin ✔️
Asinh ✔️
Assert ✔️
AssertCardinalityDataset
AssertNextDataset
Assign ✔️
AssignAdd ✔️
AssignAddVariableOp
AssignSub ✔️
AssignSubVariableOp
AssignVariableOp
Atan ✔️
Atan2 ✔️
Atanh ✔️
AudioSpectrogram
AudioSummary ✔️
AudioSummaryV2 ✔️
AutoShardDataset
AvgPool ✔️
AvgPool3D ✔️
AvgPool3DGrad ✔️
AvgPoolGrad ✔️
BandedTriangularSolve ✔️
Barrier
BarrierClose
BarrierIncompleteSize
BarrierInsertMany
BarrierReadySize
BarrierTakeMany
Batch
BatchCholesky
BatchCholeskyGrad
BatchDataset
BatchDatasetV2
BatchFFT
BatchFFT2D
BatchFFT3D
BatchFunction
BatchIFFT
BatchIFFT2D
BatchIFFT3D
BatchMatMul ✔️
BatchMatMulV2 ✔️
BatchMatrixBandPart
BatchMatrixDeterminant
BatchMatrixDiag
BatchMatrixDiagPart
BatchMatrixInverse
BatchMatrixSetDiag
BatchMatrixSolve
BatchMatrixSolveLs
BatchMatrixTriangularSolve
BatchNormWithGlobalNormalization ✔️
BatchNormWithGlobalNormalizationGrad
BatchSelfAdjointEig
BatchSelfAdjointEigV2
BatchSvd
BatchToSpace ✔️
BatchToSpaceND ✔️
BesselI0 ✔️
BesselI0e ✔️
BesselI1 ✔️
BesselI1e ✔️
BesselJ0 ✔️
BesselJ1 ✔️
BesselK0 ✔️
BesselK0e ✔️
BesselK1 ✔️
BesselK1e ✔️
BesselY0 ✔️
BesselY1 ✔️
Betainc ✔️
BiasAdd ✔️
BiasAddGrad ✔️
BiasAddV1 ✔️
Bincount
Bitcast
BitwiseAnd ✔️
BitwiseOr ✔️
BitwiseXor ✔️
BlockLSTM ✔️
BlockLSTMGrad
BlockLSTMGradV2
BlockLSTMV2 ✔️
BoostedTreesAggregateStats
BoostedTreesBucketize
BoostedTreesCalculateBestFeatureSplit
BoostedTreesCalculateBestFeatureSplitV2
BoostedTreesCalculateBestGainsPerFeature
BoostedTreesCenterBias
BoostedTreesCreateEnsemble
BoostedTreesCreateQuantileStreamResource
BoostedTreesDeserializeEnsemble
BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp
BoostedTreesExampleDebugOutputs
BoostedTreesFlushQuantileSummaries
BoostedTreesGetEnsembleStates
BoostedTreesMakeQuantileSummaries
BoostedTreesMakeStatsSummary
BoostedTreesPredict
BoostedTreesQuantileStreamResourceAddSummaries
BoostedTreesQuantileStreamResourceDeserialize
BoostedTreesQuantileStreamResourceFlush
BoostedTreesQuantileStreamResourceGetBucketBoundaries
BoostedTreesQuantileStreamResourceHandleOp
BoostedTreesSerializeEnsemble
BoostedTreesSparseAggregateStats
BoostedTreesSparseCalculateBestFeatureSplit
BoostedTreesTrainingPredict
BoostedTreesUpdateEnsemble
BoostedTreesUpdateEnsembleV2
BroadcastArgs
BroadcastGradientArgs ✔️
BroadcastTo ✔️
Bucketize
BytesProducedStatsDataset
CSRSparseMatrixComponents
CSRSparseMatrixToDense ✔️
CSRSparseMatrixToSparseTensor ✔️
CSVDataset
CSVDatasetV2
CTCBeamSearchDecoder ✔️