Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

Module: tf.saved_model.experimental

Public API for tf.saved_model.experimental namespace.

Classes

class VariablePolicy: Enum defining options for variable handling when saving.