หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.size

TensorFlow 1 รุ่น ดูโค้ดบน GitHub

ส่งกลับขนาดของเมตริกซ์ที่

ที่ใช้ในโน๊ตบุ๊ค

ที่ใช้ในคู่มือ ที่ใช้ในการสอน

ดูเพิ่มเติม tf.shape

ส่งกลับ 0-D Tensor แทนจำนวนขององค์ประกอบใน input ประเภท out_type เริ่มต้นที่ tf.int32

ตัวอย่างเช่น:

t = tf.constant([[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]])
tf.size(t)
<tf.Tensor: shape=(), dtype=int32, numpy=12>

input Tensor หรือ SparseTensor
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)
out_type (อุปกรณ์เสริม) ที่ระบุชนิดของการส่งออกที่เป็นตัวเลขที่ไม่ quantized ของการดำเนินการ เริ่มต้นที่ tf.int32

Tensor ประเภท out_type เริ่มต้นที่ tf.int32

numpy ความเข้ากันได้

เทียบเท่ากับ np.size ()