หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.math.abs

รุ่น TensorFlow 1 ดูแหล่งที่มาบน GitHub

คำนวณค่าสัมบูรณ์ของเทนเซอร์

ใช้ในโน้ตบุ๊ก

ใช้ในคู่มือ ใช้ในบทเรียน

ด้วยค่าจำนวนเต็มจำนวนเต็มหรือทศนิยมการดำเนินการนี้จะส่งกลับค่าเทนเซอร์ชนิดเดียวกันโดยที่แต่ละองค์ประกอบมีค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในอินพุต

กำหนดเมตริกซ์ x ของตัวเลขที่ซับซ้อนการดำเนินการนี้จะส่งกลับเมตริกซ์ชนิด float32 หรือ float64 ที่เป็นค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบในแต่ละ x สำหรับจำนวนเชิงซ้อน \ (a + bj \) ค่าสัมบูรณ์ของมันจะถูกคำนวณเป็น \ (\ sqrt {a ^ 2

  • ข ^ 2} \) ตัวอย่างเช่น:
x = tf.constant([[-2.25 + 4.75j], [-3.25 + 5.75j]])
tf.abs(x)
<tf.Tensor: shape=(2, 1), dtype=float64, numpy=
array([[5.25594901],
       [6.60492241]])>

x Tensor หรือ SparseTensor ประเภท float16 , float32 , float64 , int32 , int64 , complex64 หรือ complex128
name ชื่อสำหรับการดำเนินการ (ไม่บังคับ)

Tensor หรือ SparseTensor ที่มีขนาดชนิดและความเบาบางเท่ากับ x โดยมีค่าสัมบูรณ์ หมายเหตุสำหรับ complex64 หรือ complex128 Tensor ส่งคืนจะเป็นประเภท float32 หรือ float64 ตามลำดับ

ถ้า x เป็น SparseTensor ให้ส่งกลับ SparseTensor(x.indices, tf.math.abs(x.values, ...), x.dense_shape)