عملیات ریاضی

خلاصه

Typedefs

Mul typedef
Multiply
Neg typedef
Negate
ReduceAll typedef
All
ReduceAny typedef
Any
ReduceMax typedef
Max
ReduceMean typedef
Mean
ReduceMin typedef
Min
ReduceProd typedef
Prod
ReduceSum typedef
Sum
Sub typedef
Subtract

کلاس ها

tensorflow:: ops:: Abs

قدر مطلق یک تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: AccumulateNV2

جمع عنصر فهرستی از تانسورها را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: Acos

aco از x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Acosh

محاسبه کسینوس هذلولی معکوس x از نظر عنصر.

tensorflow:: ops:: اضافه کردن

از نظر عنصر x + y را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: AddN

همه عناصر تانسور ورودی را از نظر عاقلانه اضافه کنید .

tensorflow:: ops:: AddV2

از نظر عنصر x + y را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: همه

"منطقی و" عناصر را در ابعاد یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: زاویه

آرگومان یک عدد مختلط را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: هر

"منطقی یا" عناصر را در ابعاد یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: ApproximateEqual

مقدار حقیقت abs(xy) < تحمل عنصر را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: ArgMax

شاخصی را با بیشترین مقدار در ابعاد یک تانسور برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: ArgMin

شاخصی را با کمترین مقدار در ابعاد یک تانسور برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: Asin

سینوس معکوس مثلثاتی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: آسینه

سینوس هذلولی معکوس x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: آتان

مماس معکوس مثلثاتی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Atan2

با رعایت نشانه‌های آرگومان‌ها، مماس y/x از نظر عنصر محاسبه می‌کند.

tensorflow:: ops:: Atanh

مماس هذلولی معکوس x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: BatchMatMul

برش های دو تانسور را به صورت دسته ای ضرب می کند.

tensorflow:: ops:: BatchMatMulV2

برش های دو تانسور را به صورت دسته ای ضرب می کند.

tensorflow:: ops:: BesselI0e

تابع Bessel i0e x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: BesselI1e

تابع Bessel i1e x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Betainc

انتگرال بتای ناقص منظم \(I_x(a, b)\)را محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: Bincount

تعداد دفعات هر مقدار را در یک آرایه عدد صحیح می شمارد.

tensorflow:: ops:: Bucketize

"ورودی" را بر اساس "مرزها" سطل می کند.

tensorflow:: ops:: بازیگران

x از نوع SrcT را به y از DstT بریزید .

tensorflow:: ops:: سقف

کوچکترین عدد صحیح را از نظر عنصر که کمتر از x نباشد برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: ClipByValue

مقادیر تانسور را به حداقل و حداکثر مشخص می کند.

tensorflow:: ops:: CompareAndBitpack

مقادیر input را با threshold مقایسه کنید و بیت های حاصل را در یک uint8 بسته بندی کنید.

tensorflow:: ops:: پیچیده

دو عدد واقعی را به عدد مختلط تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: ComplexAbs

قدر مطلق مختلط یک تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Conj

مزدوج مختلط یک عدد مختلط را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: Cos

cos x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Cosh

کسینوس هذلولی x از نظر عنصر را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Cross

حاصل ضرب زوجی را محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: Cumprod

حاصل جمعی تانسور x را در امتداد axis محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: Cumsum

مجموع تجمعی تانسور x را در امتداد axis محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: دیگاما

Psi را محاسبه می کند، مشتق Lgamma (log قدر مطلق.

tensorflow:: ops:: Div

x/y را بر حسب عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: DivNoNan

اگر مخرج صفر باشد 0 را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: برابر

مقدار صدق (x == y) را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: Erf

تابع خطای گاوس x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Erfc

تابع خطای مکمل x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: EuclideanNorm

هنجار اقلیدسی عناصر را در ابعاد یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Exp

نمایی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Expm1

exp(x) - 1 عنصر را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: طبقه

بزرگترین عدد صحیح از نظر عنصر را که بزرگتر از x نباشد برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: FloorDiv

از نظر عنصر x // y را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: FloorMod

باقیمانده تقسیم را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: بزرگتر

مقدار حقیقت (x > y) را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: GreaterEqual

مقدار حقیقت (x >= y) را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: HistogramFixedWidth

هیستوگرام مقادیر را برگردانید.

tensorflow:: ops:: ایگاما

تابع گامای ناقص منظم پایین تر P(a, x) محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: Igammac

تابع گامای ناقص منظم بالا Q(a, x) محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: تصویر

قسمت خیالی یک عدد مختلط را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: Inv

متقابل x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: IsFinite

عناصر x متناهی را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: IsInf

عناصر x را Inf برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: IsNan

عناصر x NaN را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: کمتر

مقدار حقیقت (x < y) را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: LessEqual

مقدار حقیقت (x <= y) را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: Lgamma

گزارش قدر مطلق Gamma(x) را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: LinSpace

مقادیر را در یک بازه تولید می کند.

tensorflow:: ops:: Log

لگاریتم طبیعی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Log1p

محاسبه لگاریتم طبیعی (1 + x) از نظر عنصر.

tensorflow:: ops:: LogicalAnd

مقدار صدق x و y را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: LogicalNot

مقدار حقیقت NOT x را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: LogicalOr

مقدار صدق x یا y را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: MatMul

ماتریس "a" را در ماتریس "b" ضرب کنید .

tensorflow:: ops:: حداکثر

حداکثر عناصر را در ابعاد یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: حداکثر

حداکثر x و y را برمی‌گرداند (یعنی

tensorflow:: ops:: میانگین

میانگین عناصر در ابعاد یک تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: حداقل

حداقل عناصر را در ابعاد یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: حداقل

حداقل x و y را برمی‌گرداند (یعنی

tensorflow:: ops:: Mod

باقیمانده تقسیم را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: MulNoNan

از نظر عنصر x * y را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: ضرب کنید

از نظر عنصر x * y را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: نفی

مقدار منفی عددی را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: NextAfter

مقدار قابل بازنمایی بعدی x1 را در جهت x2 از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: NotEqual

مقدار حقیقت (x != y) را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: Polygamma

تابع polygamma \(^{(n)}(x)\)محاسبه کنید.

tensorflow:: ops:: پاو

توان یک مقدار را به مقدار دیگر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Prod

حاصل ضرب عناصر در ابعاد یک تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: QuantizeDownAndShrinkRange

با استفاده از

tensorflow:: ops:: QuantizedAdd

از نظر عنصر x + y را برمی‌گرداند که روی بافرهای کوانتیزه کار می‌کند.

tensorflow:: ops:: QuantizedMatMul

ضرب ماتریس کوانتیزه a در ماتریس b را انجام دهید.

tensorflow:: ops:: QuantizedMul

از نظر عنصر x * y را برمی‌گرداند که روی بافرهای کوانتیزه کار می‌کند.

tensorflow:: ops:: محدوده

دنباله ای از اعداد ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: واقعی

بخش واقعی یک عدد مختلط را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: RealDiv

x / y عنصر را برای انواع واقعی برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: متقابل

متقابل x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: RequantizationRange

محدوده ای را محاسبه می کند که مقادیر واقعی موجود در یک تانسور کوانتیزه را پوشش می دهد.

tensorflow:: ops:: Requantize

تانسور input کوانتیزه را به output با دقت کمتر تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: Rint

نزدیکترین عدد صحیح از نظر عنصر را به x برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: گرد

مقادیر یک تانسور را از نظر عنصر به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند.

tensorflow:: ops:: Rsqrt

متقابل جذر x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SegmentMax

حداکثر را در امتداد بخش های یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SegmentMean

میانگین را در امتداد بخش های یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SegmentMin

حداقل را در امتداد قطعات یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SegmentProd

حاصلضرب را در امتداد بخش های یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SegmentSum

مجموع قطعات یک تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SelectV2

TODO: سند را اضافه کنید.

tensorflow:: ops:: Sigmoid

سیگموید x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: علامت

نشانه یک عدد را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: گناه

سینوس x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Sinh

سینوس هذلولی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseMatMul

ماتریس "a" را در ماتریس "ب" ضرب کنید .

tensorflow:: ops:: SparseSegmentMean

میانگین را در امتداد بخشهای پراکنده یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseSegmentMeanGrad

گرادیان ها را برای SparseSegmentMean محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseSegmentMeanWithNumSegments

میانگین را در امتداد بخشهای پراکنده یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseSegmentSqrtN

مجموع بخش های پراکنده یک تانسور را بر مربع N محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseSegmentSqrtNGrad

گرادیان ها را برای SparseSegmentSqrtN محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseSegmentSqrtNWithNumSegments

مجموع بخش های پراکنده یک تانسور را بر مربع N محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseSegmentSum

مجموع قطعات پراکنده تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseSegmentSumWithNumSegments

مجموع قطعات پراکنده تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Sqrt

جذر x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: مربع

مربع x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SquaredDifference

(x - y) (x - y) را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: تفریق

از نظر عنصر x - y را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: جمع

مجموع عناصر را در ابعاد یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: قهوهای مایل به زرد

برنزه x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Tanh

تانژانت هذلولی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: TruncateDiv

x/y را از نظر عنصر برای انواع عدد صحیح برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: TruncateMod

باقیمانده تقسیم را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: UnsortedSegmentMax

حداکثر را در امتداد بخش های یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: UnsortedSegmentMin

حداقل را در امتداد قطعات یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: UnsortedSegmentProd

حاصلضرب را در امتداد بخش های یک تانسور محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: UnsortedSegmentSum

مجموع قطعات یک تانسور را محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: Where3

بسته به condition ، عناصر را از x یا y انتخاب می کند.

tensorflow:: ops:: Xdivy

اگر x == 0 باشد، 0 را برمی‌گرداند و در غیر این صورت، x / y را به صورت عنصری برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: Xlogy

اگر x == 0 باشد، 0 را برمی‌گرداند و در غیر این صورت، x * log(y) را به صورت عنصری برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: زتا

تابع زتای Hurwitz \((x, q)\)را محاسبه کنید.

Typedefs

مول

Multiply Mul

منفی

Negate Neg

ReduceAll

All ReduceAll

ReduceAny

Any ReduceAny

ReduceMax

Max ReduceMax

ReduceMean

Mean ReduceMean

ReduceMin

Min ReduceMin

ReduceProd

Prod ReduceProd

ReduceSum

Sum ReduceSum

زیر

Subtract Sub