از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

ریاضیات

خلاصه

انواع تایپ

Mul typedef
Multiply
Neg typedef
Negate
ReduceAll typedef
All
ReduceAny typedef
Any
ReduceMax typedef
Max
ReduceMean typedef
Mean
ReduceMin typedef
Min
ReduceProd typedef
Prod
ReduceSum typedef
Sum
Sub typedef
Subtract

کلاس ها

tensorflow :: ops :: مطلق

مقدار مطلق یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: تجمع NV2

جمع عناصر لیست لیزرها را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: Acos

acos را از نظر عناصر x محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Acosh

کسینوس هذلولی معکوس x از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: افزودن

x + y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: AddN

اضافه کردن همه عناصر تانسورها ورودی و حکیم است.

tensorflow :: ops :: AddV2

x + y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: همه

"منطقی" و عناصر را در ابعاد تنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: زاویه

استدلال عدد مختلط را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: هر

"منطقی" یا عناصر در ابعاد تنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: تقریبی برابر

مقدار واقعی abs (xy) <تحمل را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: ArgMax

شاخص را با بیشترین مقدار در طول ابعاد یک سنسور برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: ArgMin

شاخص را با کمترین مقدار در ابعاد تنسور برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: Asin

سینوس معکوس مثلثی x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Asinh

سینوس هذلولی معکوس از نظر عناصر x را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: آتان

مماس معکوس مثلثاتی x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Atan2

با توجه به علائم آرگومان ها ، از نظر عناصر y/x محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Atanh

مماس هذلولی وارون x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: BatchMatMul

برش های دو تنسور را به صورت دسته ای چند برابر می کند.

tensorflow :: ops :: BatchMatMulV2

برش های دو تنسور را به صورت دسته ای چند برابر می کند.

tensorflow :: ops :: BesselI0e

عملکرد Bessel i0e را از نظر عناصر x محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: BesselI1e

عملکرد Bessel i1e را از نظر عناصر x محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Betainc

انتگرال بتای ناقص منظم \(I_x(a, b)\) را محاسبه کنید.

tensorflow :: ops :: Bincount

تعداد وقایع هر مقدار را در یک آرایه عدد صحیح محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Bucketize

"ورودی" را بر اساس "مرزها" شکار می کند.

tensorflow :: ops :: Cast

بازیگران x از نوع SrcT به y از DstT.

tensorflow :: ops :: سقف

کوچکترین عدد صحیح عناصر را کمتر از x بر نمی گرداند.

tensorflow :: ops :: ClipByValue

مقادیر تنسور را در یک دقیقه و حداکثر مشخص کنید.

tensorflow :: ops :: CompareAndBitpack

مقادیر input به threshold و بیت های حاصل را در uint8 بسته بندی کنید.

tensorflow :: ops :: پیچیده

دو عدد واقعی را به عدد مختلط تبدیل می کند.

tensorflow :: ops :: ComplexAbs

مقدار مطلق پیچیده یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: ترکیب

مزدوج مختلط یک عدد مختلط را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: Cos

cos را از نظر عناصر x محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Cosh

کسینوس هایپربولیک x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: ضربدر

محصول ضربدری جفت را محاسبه کنید.

tensorflow :: ops :: Cumprod

محاسبه محصول تجمعی tensor x در امتداد axis .

tensorflow :: ops :: کامسوم

مجموع تجمعی کشش x در امتداد axis .

tensorflow :: ops :: Digamma

Psi ، مشتقLgamma (گزارش مقدار مطلق از) را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Div

x / y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: DivNoNan

اگر مخرج صفر باشد 0 را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: برابر است

مقدار واقعی عنصر (x == y) را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: Erf

تابع خطای Gauss را از نظر عناصر x محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Erfc

عملکرد خطای مکمل x از نظر عناصر x شود.

tensorflow :: ops :: اقلیدسی

هنجار اقلیدسی عناصر را در طول ابعاد یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: انقضا

نماد x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Expm1

exp(x) - 1 محاسبه می کند exp(x) - 1 عنصر.

tensorflow :: ops :: طبقه

بزرگترین عدد صحیح بزرگتر از x را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: FloorDiv

x // y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: FloorMod

بازمانده تقسیم را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: بزرگتر

مقدار واقعی عنصر (x> y) را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: GreaterEqual

مقدار واقعی عنصر (x> = y) را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: HistogramFixedWidth

هیستوگرام مقادیر را برگردانید.

tensorflow :: ops :: ایگاما

تابع گامای ناقص منظم تنظیم شده P(a, x) .

tensorflow :: ops :: Igammac

تابع Gamma ناقص منظم فوقانی Q(a, x) .

tensorflow :: ops :: تصور کنید

قسمت خیالی یک عدد مختلط را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: Inv

متقابل x عنصر را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: IsFinite

کدام عناصر x محدود را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: IsInf

عناصر x را باز می گرداند.

tensorflow :: ops :: IsNan

عناصر x را NaN برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: کمتر

مقدار واقعی عنصر (x <y) را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: LessEqual

مقدار واقعی عنصر (x <= y) را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: لگما

گزارش مقدار مطلق عنصر Gamma(x) محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: LinSpace

مقادیر را در یک بازه تولید می کند.

tensorflow :: ops :: ورود به سیستم

لگاریتم طبیعی عناصر x را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Log1p

لگاریتم طبیعی عناصر (1 + x) را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: LogicalAnd

مقدار واقعی x AND y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: LogicalNot

مقدار واقعی NOT x را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: LogicalOr

مقدار واقعی x OR y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MatMul

ماتریس "a" را در ماتریس "b" ضرب کنید .

tensorflow :: ops :: حداکثر

حداکثر عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: حداکثر

حداکثر x و y را برمی گرداند (یعنی

tensorflow :: ops :: میانگین

میانگین عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: حداقل

حداقل عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: حداقل

دقیقه x و y را برمی گرداند (یعنی

tensorflow :: ops :: مد

بازمانده تقسیم را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: MulNoNan

x * y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: ضرب کنید

x * y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: Negate

مقدار منفی عددی را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: NextAfter

مقدار قابل نمایش بعدی x1 در جهت x2 عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: NotEqual

مقدار واقعی عنصر (x! = y) را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: چند همسری

عملکرد چند همسری \(^{(n)}(x)\) را محاسبه کنید.

tensorflow :: ops :: Pow

قدرت یک مقدار را به مقدار دیگر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: تولید

محصول عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: QuantizeDownAndShrinkRange

با استفاده از ، سنسور "ورودی" کوانتیزه شده را به "خروجی" با دقت کمتری تبدیل کنید.

tensorflow :: ops :: Quantized اضافه کنید

x + y را از نظر عناصر برمی گرداند و روی بافرهای کوانتیزه شده کار می کند.

tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul

ضرب ماتریس کوانتیزه a در ماتریس b .

tensorflow :: ops :: QuantizedMul

x * y را از نظر عناصر برمی گرداند و روی بافرهای کوانتیزه شده کار می کند.

tensorflow :: ops :: محدوده

توالی اعداد ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: واقعی

قسمت واقعی یک عدد مختلط را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: RealDiv

x / y را برای انواع واقعی بر اساس عناصر باز می گرداند.

tensorflow :: ops :: متقابل

متقابل x عنصر را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: RequantizRange

محدوده ای را محاسبه می کند که مقادیر واقعی موجود در یک سنسور کوانتیزه را پوشش می دهد.

tensorflow :: ops :: درخواست مجدد

تانسور input کوانتیزه شده input به output با دقت کمتری تبدیل می output .

tensorflow :: ops :: Rint

عدد صحیح عنصر را به x نزدیک می کند.

tensorflow :: ops :: دور

مقادیر تنسور را به عنصر نزدیک به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند.

tensorflow :: ops :: Rsqrt

محاسبه متقابل ریشه مربع x از نظر عناصر.

tensorflow :: ops :: SegmentMax

حداکثر را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SegmentMean

میانگین را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SegmentMin

حداقل را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SegmentProd

محاسبه محصول در امتداد بخشهای یک سنسور.

tensorflow :: ops :: SegmentSum

جمع را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SelectV2

TODO: افزودن سند

tensorflow :: ops :: Sigmoid

سیگموئید را از نظر عناصر x محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: ثبت نام کنید

نشانه ای از علامت علامت عددی را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: گناه

سینوس x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Sinh

سینوس هایپربولیک X را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseMatMul

ماتریس "a" را در ماتریس "b" ضرب کنید .

tensorflow :: ops :: SparseSegmentMean

میانگین در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanGrad

شیب های SparseSegmentMean را محاسبه می کند .

tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanWithNumSegment ها

میانگین در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtN

جمع را در امتداد بخشهای کم تنسر تقسیم بر مربع N محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNGrad

شیب های SparseSegmentSqrtN را محاسبه می کند .

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegment ها

جمع را در امتداد بخشهای کم تنسر تقسیم بر مربع N محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSum

جمع را در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSumWithNumSegment ها

جمع را در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Sqrt

ریشه مربع x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: مربع

مربع x از نظر عناصر محاسبه می شود.

tensorflow :: ops :: SquaredDifference

(x - y) (x - y) عناصر را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: تفریق

x - y را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: جمع

جمع عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: قهوهای مایل به زرد

برنزه شدن عناصر x را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Tanh

مماس هذلولی x از نظر عناصر محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: TruncateDiv

x / y را برای انواع عدد صحیح برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: TruncateMod

بازمانده تقسیم را از نظر عناصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMax

حداکثر را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMin

حداقل را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentProd

محاسبه محصول در امتداد بخشهای یک سنسور.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentSum

جمع را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: Where3

بسته به condition عناصر را از x یا y انتخاب می کند.

tensorflow :: ops :: Xdivy

اگر x == 0 و اگر در غیر این صورت x / y باشد ، عنصر 0 را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: Xlogy

اگر x == 0 باشد ، 0 را برمی گرداند ، در غیر این صورت ، x * log (y) را به صورت عنصر برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: Zeta

عملکرد Hurwitz zeta \((x, q)\) را محاسبه کنید.

انواع تایپ

مول

Multiply Mul

نگ

Negate Neg

ReduceAll

All ReduceAll

کاهش

Any ReduceAny

ReduceMax

Max ReduceMax

کاهش

Mean ReduceMean

ReduceMin

Min ReduceMin

ReduceProd

Prod ReduceProd

ReduceSum

Sum ReduceSum

زیر

Subtract Sub