veri kümeleri


kullanım

Bizim Bkz alma-başlangıç kılavuzuna hızlı bir giriş için.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

Tüm Veri Kümeleri

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Rl unplugged

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language